Financiële Verantwoording

De financiële gegevens over het jaar 2019 zijn:

Toelichting bij de staat van baten en lasten.

 Ad 1. Verhuur gastenkamers

Dit betreft de opbrengst van hetgeen de gasten betalen voor de verblijfskosten en de eventuele vrijwillige bijdrage van de familie en vrienden.

Ad 2. Subsidies etc.

Het gasthuis ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport jaarlijks een subsidie, berekend op basis van het aantal gasten in voorgaande jaren. Sensire ondersteunt het gasthuis met een vast en beperkt bedrag. De Thuiszorg ontvangt ook subsidie van het Ministerie van VWS. De Gemeente Doetinchem en omliggende gemeenten verstrekken een tegemoetkoming in de kosten van huishoudelijke hulp en dient elk jaar te worden aangevraagd.

Voor de inzetten Thuiszorg heeft de Gemeente Doetinchem een subsidie verstrekt als tegemoetkoming in de kosten van de coördinator.

Ad 3. Erfenissen  /legaten
 
In 2019 heeft de Stichting Sravana als 20%deelgerechtigdein een nalatenschap een bedrag van € 83.247 ontvangen.
 
Ad 6. Personeelskosten
 
Bij de Stichting Sravana zijn drie coördinatoren in dienst. De werkzaamheden zijn verdeeld over het gasthuis en de Thuiszorg. In het begin van het hoofdstuk beloningsbeleid op deze site treft u nadere informatie aan over de beloningen, welke CAO wordt gehanteerd en over het aantal werkzame uren.
 
Ad 7. Bewoners gerelateerde kosten
 
Deze kosten worden gemaakt voor het verblijf van de gasten in het gasthuis zoals o.a. voeding, waskosten en huishoudelijke hulp.

 

Staat van baten en lasten over het jaar 2019.

Baten werkelijk 2019 Hospice  Thuiszorg   Totaal 

1. Verhuur gastenkamers

€ 92.975

€ -

€ 92.975

2. Subsidies bijdr. zorgverlening

€ 182.994

€ 59.821

€ 242.815

3. Erfenissen/legaten

€ 83.247   € 83.247

3. Overige baten

€ 3.233

€ 1.772

€ 5.005

Totaal Baten

€ 362.449

€ 61.593

€ 424.042

Lasten werkelijk 2019

Hospice

Thuiszorg

Totaal

4. Huisvesting

€ 12.016

€ 1.200

€ 13.216

5. Personeelskosten

€ 136.525

€ 43.096

€ 179.621

6. Bewoners gerelateerde kosten

€ 41.026

€ -

€ 41.026

7. Algemene kosten en ov. lasten

€ 16.696

€ 3.755

€ 20.451

Totaal Baten

€ 206.263

€ 48.051

€ 254.314

Netto Exploitatieresultaat € 156.186 € 13.542 € 169.728

 

Balans per 31 december 2019

Toelichting bij de balans

Ad. 1 Nog te ontvangen posten.

Hieronder is o.a. de uitkering uit de erfenis, die is ondergebracht bij de Stichting Vrienden van Sravana in het kader van een eventuele nieuw te openen vestiging.

Ad. 2 Liquide middelen

De stichting heeft als huisbankier de Rabobank. Naast de rekening courant heeft de stichting een bedrijfsspaarrekening.

Ad. 3 Reserves

Het exploitatieresultaat ad € 169.728 is volledig toegevoegd aan de nieuw gevormde bestemmingreserves.

Ad. 4 Giften specifieke doeleinden

Er zijn specifieke giften ontvangen voor de aanschaf van meubilair en voor de vrijwilligers.
Een deel daarvan wordt het komend boekjaarjaar besteed.

Activa

 Activa

31-12-2019

31-12-2018

1. Nog te ontvangen posten

€ 105.769,00

€ 40.545

2. Liquide middelen

€ 297.783,00

€ 196.663

Totaal activa

€ 403.552,00

€ 237.208

Passiva

31-12-2019

31-12-2018

3. Reserves

€ 376.494,00

€ 206.766

4. Giften voor speciale doeleinden € 700,00 € 5.374 

5. Nog te betalen kosten

€ 26.358,00

€ 25.068

Totaal Passiva

€ 403.552,00

€ 237.208

 

In 2019 is een nieuw gevormd bestemmingsreserve opgenomen. De bestemmingsreserve wordt gevormd om een eventuele nieuwe vestiging te finacieren.

In 2019 is Sravana enig erfgenaam geworden in een nalatenschap. De afwikkeling daarvan ligt bij de executeur-testamentair van buiten Sravana en is nog niet voltooid. Inmiddel is medio april 2020 een voorlopig voorschot beschikbaar gesteld en uitbetaald van € 180.000.